Latest Version

06.05.2017

Slovensko

Splošni pogoji

KB Marine Group d.o.o. deluje na podlagi slovenske zakonodaje, za vse spore je pristojno lokalno pristojno sodišče. Vsa podjetja v EU morajo zagotoviti veljavno identifikacijsko številko DDV, sicer DDV mora biti zaračunan na fakturi.

Vse ponudbe so predložene brez vračunanega DDV-ja. Odvisno od davčnega položaja končnega prejemnika računa, bo DDV treba dodati na računu. Predračunih (za predplačila), ne vključujejo DDV.

Če ne drugače v pisni obliki dogovorjeno, pred začetkom dela ali naročanju materiala, se 50% predložene ponudbe poravna vnaprej. S plačilom 50% avansa se potrdi predložena ponudba, dobava materiala bo takoj izvedena čim bo razvidno plačilo ba bančnem računu KB Marine Group d.o.o. KB Marine Group d.o.o. ni odgovorna za zamude pri dobavi materialov s strani dobaviteljev. Če je čoln / jahta / ladja v skrbništvu KB Marine Group doo, čoln / jahte / plovilo ne bodo prepeljani v vodo, dokler se ne poravna celotnega zneska računov. V primeru, da se dela izvajajo na drugi lokaciji, čoln / jahta / plovilo ne sme zapustiti to lokacijo, ne da bi poravnali računov. Vsi materiali in opravljena dela itn. ostanejo v posesti, lastništvu KB Marine Group dokler vse fakture ne bodo poravnane.Zastavno zastavo na ladji / ladji / plovilu v korist KB Marine doo za zavarovanje zahtevkov KB Marine do stranke / lastnika se šteje za dogovorjeno.

Predložene ponudbe so le spremenjil kazalnik, ki se lahko tekom delovnega procesa spremeni z dodatnimi stroški, materiali, ki so za izvedbo projekta potrebni. 

KB Marine Group doo je za splošno odgovornost zavarovan v višini € 500.000 €, na zahtevo naročnika za njegov projekt se lahko ta znesek poviša na njegove stroške. Splošni pogoji so samodejno veljavni, v kolikor KB Marine ne prejme nobenega protislovja pred začetkom kakršnih koli del ali naročanjem materialov.

Garancijska dela, ki se bodo izvajala samo v naši ladjedelnici v Izoli, stroške storitve ladjedelnice mora poravnati lastnik plovila. Če se garancijska dela izvedejo izven Izole, mora stroške potovanja in nastanitve kriti tudi lastnik plovila.

.